Các khoản phụ cấp không tính thuế tncn 1:Phụ cấp nguy hiểm ,độc hại. 2:Trợ cấp, phụ cấp gia đình khó khăn. - Khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức lương chế độ, mức lương dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng.